வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 295
அக்காரம் அடிமை அபசயம் அருளறிவு
அக்காள் அடியற்றது அபத்தம் அருளிரக்கம்
அக்கி அடியான் அபயம் அரையன்
அக்கிரகாரம் அடுத்து யாக்கப்படுவது அபரஞானம் அல்லும் பகலும்
அக்கிரமம் அடைக்கலம் அபராதம் அலகை
அக்கிராசனம் அடைக்கலம் புகுதல் அபவிருத்தி அலங்காரம்
அக்கிராசனாதிபதி அடையாளம் அபாண்டம் அலட்சியம்
அக்கினி அடைவு அபாயகரம் அலுவல்
அக்கினி நட்சத்திரம் அண்மை அபாயம் அலுவா
அக்கினிகாரியம் அணி அபானவாயு அவகாசம்
அக்குமணி அணிகம் அபிடேகம் அவசரம்
அகங்காரம் அணிகலன் அபிநயம் அவசியம்
அகசுமாத்து அணிதல் அபிப்பிராயம் அவத்தை
அகதி அணிமா அபிமானம் அவதாரம்
அகந்தை அணு அபிவிருத்தி அவதி
அகநாழிகை அணுத்தன்மை அபிஷேகம் அவதூறு
அகம்பாவம் அணை அபூர்வம் அவமானம்
அகரவரிசை அத்தம் அபேட்சை அவயவம்
அகராதி அத்தமனம் அபேதம் அவா
அகலம் அத்தன் அம்சம் அவாக்கட்டு
அகலவுரை அத்தி அம்பலவாணன் அவை
அகவை அத்திபாரம் அம்பாரம் அவைத் தலைவர்
அகற்பிதம் அத்தியட்சன் அம்பிகை அழகிலி
அகாதன் அத்தியந்தம் அம்பு அழகின்மை
அகஸ்மாத்து அத்தியாயம் அம்புலி அழகு
அகாலம் அத்திரம் அம்மை அழிக்கை
அகாலமரணம் அத்துவிதம் அம்மைநோய் அழித்தல்
அகிம்சை அதிகம் அமர்க்களம் அழியாமை
அகிலம் அதிகாந்தம் அமரபக்ஷம் அழிவழக்கு
அகோசரம் அதிகாரம் அமாவாசை அழிவு
அகோரம் அதிகாரி அமுது அழிவுக்காலம்
அகோராத்திரம் அதிசயம் அமைச்சன் அழுக்கு
அங்க சேட்டை அதிட்டம் அமைத்தல் அழுந்தியறிதல்
அங்கம் அதிதி அமைதி அளக்கப்படும் பொருள்
அங்கவீனன் அதுவாதல் அமைதித்தன்மை அளவின்மை
அங்காடி அதோகதி அமைவு அளவு
அங்கீகரணம் அந்தகன் அயச்செந்தூரம் அளவுபட்டது
அங்கீகாரம் அந்தணர் அயபஸ்பம் அளவை
அங்குசம் அந்தம் அயர்வு அளவை நூல்
அங்குட்டம் அந்தரங்கம் அயல் அளவைப்போலி
அங்குலம் அந்தரம் அயோக்கிதை அளறு
அச்சம் அந்தரவாணி அர்ச்சனை அற்பம்
அசட்டை அந்தஸ்து அர்த்தசாமம் அற்புதம்
அசந்தர்ப்பம் அந்நியம் அர்த்தநாரீசுரன் அற்றம்
அசம் அந்நியோந்நியம் அர்த்தம் அறம்
அசமந்தம் அநந்தம் அர்ப்பணம் அறம் மறம்
அசரீரி அநர்த்தம் அரங்கம் அறிஞன்
அசல் அநவரதம் அரசர்க்கரசன் அறியாமை
அசாக்கிரதை அநாகதம் அரசர்தலைநகர் அறியொணாதது
அசாத்தியம் அநாதி அரசன் அறிவன்
அசீரணம் அநாதை அரசி அறிவித்தல்
அசுத்தம் அநியாயம் அரசியல் அறிவிப்பு
அசுபம் அநிருதம் அரம்பை அறிவிலார்
அசுவம் அநீதி அரவம் அறிவிலான்
அசையா நிலை அநுக்கிரகம் அராகம் அறிவு
அசையாப் பொருள் அநுகூலம் அரிதின்முடிவது அறிவு மயக்கம்
அசைவன அநுசரித்தல் அரிமா அறிவுடைமை
அசைவு அநுட்டானம் அரிய செயல் அறிவுரை
அஞ்சல் அநுட்டித்தல் அரிய பொருள் அறுதாலி
அஞ்சனம் அநுதினம் அரியணை அறுபதாமாண்டு நிறைவு
அஞ்சாமை அநுபந்தம் அரிவை அன்பர்
அஞ்ஞாதம் அநுபவம் அருகு அன்பு
அஞ்ஞாதவாசம் அநுபவித்தல் அருச்சனை அன்னசத்திரம்
அஞ்ஞானம் அநுபானம் அருண்மொழி அன்னப்புள்
அட்சரம் அநுபோகம் அருணோதயம் அன்னை
அட்டகம் அநுமதி அருத்தம் அனல்
அட்டகாசம் அநுமானம் அருமறை அனுபவம்
அட்டி அநேகம் அருமை அனுபோகம்
அடக்கம் அப்படியேயாகட்டும் அருவம் அஸ்தம்
அடி அப்பியாசம் அருவருப்பு அஸ்தமனம்
அடிகள் அப்பிராணி அருவைமருத்துவம் அஸ்தி
அடிசில் அப்பு அருள் அஸ்திபாரம்
அடிப்படை அபகரித்தல் அருள் ஒழுக்கம் அஸ்திரம்
அடிமுதல் அபகாரம் அருள் நிகழ்ச்சி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333