வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 41
ஒடுக்கம் ஒல்லை ஒழுங்கு ஒறுத்தல்
ஒத்த உரிமை ஒலி ஒளி ஒறுப்பு
ஒப்பனை ஒலிமுதல் ஒளிமணி ஒறுப்புக்கட்டணம்
ஒப்பு ஒவ்வாமை ஒளிமணிக்கல் ஒன்பது கோள்
ஒப்புதல் ஒவ்வொரு நாளும் ஒளியால்வழிபடுகை ஒன்பது வகைத் தவசம்
ஒப்புவித்தல் ஒழிப்பு ஒளியின்மை ஒன்றின்று பிறிதொன்றிகட் செல்லல்
ஒரு புடை ஒழிவு ஒளிர்தல் ஒன்று
ஒரு முடிவு ஒழுக்கம் ஒளிவிளக்கம் ஒன்றுதல்
ஒருபால் ஒழுக்கமிலாள் ஒற்றர் ஒன்றுபடல்
ஒருமலக்கட்டினர் ஒழுங்கின்மை ஒற்றுமை ஒன்றும்விடாமல்
ஒருவர்க்கொருவர்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333