வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தோ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 10
தோடம் தோல் தோள்வலி தோன்றுதல்
தோத்திரம் தோல்வி தோற்றம் தோஷம்
தோப்பு தோழன்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333