வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 104
பிங்கலை பிரசண்டமாருதம் பிரமசாரி பிராப்தி
பிச்சை பிரசவம் பிரமா பிராமணன்
பிச்சைக்காரன் பிரசாதம் பிரமாண்டம் பிரார்த்தனை
பிசாசு பிரசாரம் பிரமாணம் பிரியம்
பிஞ்ஞகம் பிரசித்தி பிரமாதம் பிரிவு
பிட்சை பிரசுரம் பிரமானந்தம் பிரீதி
பிடித்தல் பிரணவம் பிரமித்தல் பிருதிவி
பிடிப்பு பிரத்தாபம் பிரமேயம் பிரேதம்
பிடிவாதம் பிரத்தியக்ஷம் பிரமை பிரேரேபித்தல்
பிணக்குழி பிரத்தியேகம் பிரமோற்சவம் பிழை
பிணம் பிரதட்சிணம் பிரயத்தனம் பிழைப்பு
பிணி பிரதானம் பிரயாசை பிள்ளை
பித்து பிரதி பிரயாணம் பிள்ளைப்பருவம்
பிதற்றல் பிரதிக்கினை பிரயோசனம் பிள்ளைப்பேறு
பிதா பிரதிகூலம் பிரலாபம் பிள்ளையார்
பிதிர்க்கடன் பிரதிதினம் பிரவர்த்தி பிள்ளையார் நோன்பு
பிதிரார்ச்சிதம் பிரதிநிதி பிரவாகம் பிளப்பு
பிந்நம் பிரதியுபகாரம் பிரவேசம் பிறந்தநாட் குறிப்பு
பிநாகம் பிரதிவாதி பிரளயம் பிறப்பு
பிரக்கினை பிரதிஷ்டை பிரளயாகலர் பிறர்நாடு
பிரகடனம் பிரதேசம் பிராகாமியம் பிறழா நிகழ்ச்சி
பிரகதாம்பாள் பிரபஞ்சம் பிராகாரம் பிறிது
பிரகாசம் பிரபந்தம் பிராணவாயு பிறை
பிரகஸ்பதி பிரபல்லியம் பிராணி பிறையுவா
பிரகிருதி பிரபாவம் பிராது பின்சேர்க்கை
பிரசங்கம் பிரபு பிராப்தம் பின்பற்றல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333