வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 104
பிங்கலை பிரசவம் பிரபஞ்சம் பிரவர்த்தி
பிச்சை பிரசாதம் பிரபந்தம் பிரவாகம்
பிச்சைக்காரன் பிரசாரம் பிரபல்லியம் பிரவேசம்
பிசாசு பிரசித்தி பிரபாவம் பிரளயம்
பிஞ்ஞகம் பிரசுரம் பிரபு பிரளயாகலர்
பிட்சை பிரணவம் பிரமசாரி பிராகாமியம்
பிடிவாதம் பிரத்தாபம் பிரமா பிராகாரம்
பிதா பிரத்தியக்ஷம் பிரமாண்டம் பிராணவாயு
பிதிர்க்கடன் பிரத்தியேகம் பிரமாணம் பிராணி
பிதிரார்ச்சிதம் பிரதட்சிணம் பிரமாதம் பிராது
பிந்நம் பிரதானம் பிரமானந்தம் பிராப்தம்
பிநாகம் பிரதி பிரமித்தல் பிராப்தி
பிரக்கினை பிரதிக்கினை பிரமேயம் பிராமணன்
பிரகடனம் பிரதிகூலம் பிரமை பிரார்த்தனை
பிரகதாம்பாள் பிரதிதினம் பிரமோற்சவம் பிரியம்
பிரகாசம் பிரதிநிதி பிரயத்தனம் பிரீதி
பிரகஸ்பதி பிரதியுபகாரம் பிரயாசை பிருதிவி
பிரகிருதி பிரதிவாதி பிரயாணம் பிரேதம்
பிரசங்கம் பிரதிஷ்டை பிரயோசனம் பிரேரேபித்தல்
பிரசண்டமாருதம் பிரதேசம் பிரலாபம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333