வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் பெ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 26
பெண் பெருக்கம் பெருநோய் பெருமான்
பெண்மகள் பெருங்களிப்பு பெரும் புயல் பெருமை
பெயர் பெருங்காற்று பெரும்பழி பெருமைக் குறைவு
பெரிய பெருச்சாளி பெரும்பான்மை பெருவிரல்
பெரிய தெரு பெருஞ் செல்வன் பெரும்பொய் பெருவிழா
பெரியநாயகி பெருந்தகை பெருமகிழ்ச்சி பெருவேட்கை
பெரியோன் பெருநாள்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333