வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 94
ஆக்கிராணம் ஆசியம் ஆநந்தபரவசம் ஆரியம்
ஆக்ஞேயம் ஆசிரமம் ஆநந்தம் ஆரியர்
ஆக்ஞை ஆசீர்வாதம் ஆப்தம் ஆரூடம்
ஆகாசம் ஆசை ஆபத்து ஆரோக்கியம்
ஆகாயவிமானம் ஆட்சேபம் ஆபாசம் ஆரோகம்
ஆகாரம் ஆடம்பரம் ஆமோதித்தல் ஆலயம்
ஆகுலம் ஆத்திரம் ஆயத்தம் ஆலிங்கனம்
ஆங்காரம் ஆத்துமா ஆயாஸம் ஆலோசனை
ஆச்சரியம் ஆதரவு ஆயுசு ஆவசியம்
ஆசங்கை ஆதாரம் ஆயுதம் ஆவலாதி
ஆசமனம் ஆதி ஆயுள் ஆவேசம்
ஆசர் ஆதிக்கம் ஆரணியம் ஆன்மா
ஆசனம் ஆதியந்தம் ஆரம் ஆஜர்
ஆசனவாய் ஆதியோடந்தமாய் ஆரம்பம் ஆஸ்தி
ஆசாபாசம் ஆதிரம் ஆராதனை ஆஸ்திகன்
ஆசாமி ஆதுலம் ஆராதித்தல் ஆஸ்பத்திரி
ஆசாரம் ஆந்திரதேசம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333