வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 149
இக்கணம் இரசம் இராஜதானி இலட்சியம்
இகம் இரசவாதம் இராஜஶ்ரீ இலயம்
இச்சகம் இரசாபாசம் இராஜா இலவசம்
இச்சை இரசிகன் இருசால் இலவணம்
இட்டம் இரசித்தல் இருடி இலவுகிகம்
இடங்கம் இரட்சித்தல் இருதயம் இலாகா
இடபம் இரணவைத்தியம் இருது இலாகிரி
இடம்பம் இரத்தம் இருதுசாந்தி இலாடம்
இதம் இரத்தினம் இருதுமங்களஸ்நானம் இலாபநஷ்டம்
இதயம் இரதம் இரேகை இலாபம்
இதரம் இரம்பம் இலக்கம் இலாயம்
இதாதீதம் இராகம் இலக்குமி இலாவாதேவி
இந்திரியங்கள் இராச்சியம் இலகான் இலிங்கம்
இமிசை இராசதம் இலகிமா இலேகியம்
இயந்திரம் இராசி இலஞ்சம் இலேசு
இயமன் இராணுவம் இலட்சணம் இஷ்டம்
இரகசியம் இராத்திரி இலட்சம் இஷ்டன்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333