வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 149
இக்கட்டு இயல் இருது இவ்விடம்
இக்கணம் இயல்பு இருதுசாந்தி இவ்வுலகம்
இகம் இயற்கை இருதுமங்களஸ்நானம் இவ்வேளை
இகழ்ச்சி இயற்கைப் பொருள் நூல் இருப்பாணி இவறன்மை
இச்சகம் இயைபு இருப்பு இழப்பு
இச்சை இரக்கம் இரும்புச் செந்தூள் இழிவு
இசை இரகசியம் இரும்புவெண்ணீறு இழுத்தல்
இசைக்கருவி இரசம் இருமல் நோய் இளகம்
இசைப்பாட்டு இரசவாதம் இருமலக்கட்டினர் இளமை
இட்டம் இரசாபாசம் இருள் இளைஞர்
இடங்கம் இரசிகன் இரேகை இளைப்பிருமல்
இடப்பக்கம் இரசித்தல் இரை இளைப்பு
இடபம் இரட்சித்தல் இல் பொருள் இறக்குமளவும்
இடம் இரண்டகம் இல்லறநிலை இறங்குகை
இடம்பம் இரண்டற்றது இலக்கம் இறந்தநாட்கடன்
இடர் இரண்டு இலக்குமி இறப்பு
இடுக்கண் இரணவைத்தியம் இலகான் இறும்பூது
இடுபழி இரத்தம் இலகிமா இறுமாப்பு
இடையர் இரத்தினம் இலஞ்சம் இறைச்சி
இடையறா நினைவு இரதம் இலட்சணம் இறைப்பணம்
இடையறாவின்பம் இரப்பு இலட்சம் இறையிலி
இடையன் இரப்போன் இலட்சியம் இறையிலி நிலம்
இடையூறு இரம்பம் இலயம் இறைவன்
இடைவெளி இரவு இலவசம் இறைவி
இணக்கம் இராகம் இலவணம் இன்பம்
இணை இராச்சியம் இலவுகிகம் இன்பவயம்
இதம் இராசதம் இலாகா இன்மை
இதயம் இராசி இலாகிரி இன்றியமையாமை
இதரம் இராணுவம் இலாடம் இன்னா செய்யாமை
இதாதீதம் இராத்திரி இலாபநஷ்டம் இன்னிசை
இந்திரியங்கள் இராஜதானி இலாபம் இனம்
இப்பிறப்பு இராஜஶ்ரீ இலாயம் இனிமை
இப்போது இராஜா இலாவாதேவி இனிய குரல்
இமிசை இருக்கை இலிங்கம் இனிய பண்பு
இயங்கு திணைப்பொருள் இருசால் இலேகியம் இனிய விளையாட்டு
இயங்கும் உயிர் இருடி இலேசு இஷ்டம்
இயந்திரம் இருதயம் இலை இஷ்டன்
இயமன்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333