வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 14
ஈகை ஈசுரநிச்சயம் ஈநம் ஈரமின்மை
ஈகைத்தன்மை ஈட்டல் ஈயாமை ஈளை நோய்
ஈசன் ஈட்டியது ஈர்வாள் ஈறு
ஈசானம் ஈடணம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333