வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 135
உக்கிரம் உத்தமி உயர்வு உலகம்
உக்கிராணம் உத்தரம் உயிர் உலகியல்
உச்சந்தம் உத்தரவு உயிர்க்காற்று உலகு
உச்சரிப்பு உத்தியோகம் உயிர்களிடத்தன்பு உலகுரை
உச்சி உத்தேசம் உயிர்ப்படக்கம் உலோகம்
உசிதம் உதயம் உயிர்ப்பிராணி உலோபம்
உட்கருத்து உதரம் உயிர்ப்பு உவகை
உட்கோள் உதவி உயிர்ப்பொருள் உவமை
உட்பகை உதவிப் பொருள் உயிர்வளி உழவு
உட்புகல் உதாரகுணம் உயிரி உழவுதொழில்
உடல் உதாரணம் உரிமை உழைப்பு
உடற் கேடன் உதாரம் உரிமைப்படுத்தல் உள்ளக்கவர்ச்சி
உடற்பயிற்சி உதித்தல் உருக்கம் உள்ளக்களிப்பு
உடற்றொடர்பு உதிரம் உருக்குமணி உள்ளக்குறிகாட்டல்
உடன் உந்நதம் உருக்குலைவு உள்ளப்போக்கு
உடன் பிறந்தாள் உப்பு உருசி உள்ளம்
உடன் பிறந்தான் உபகரணம் உருத்திராக்கம் உளத்திட்பம்
உடன்படல் உபகாரம் உருவம் உளி
உடன்பாடு உபத்தம் உருவற்றது உற்சவம்
உடனுறைதல் உபத்திரவம் உருவிலி உறக்கம்
உடுக்கை உபதேசம் உருவின்மை உறவு
உடுத்தல் உபந்நியாசம் உருவேற்றல் உறுதி
உடையின்மை உபநதி உருளை உறுதிச்சொல்
உண்டி உபநயநம் உரூபித்தல் உறுதிப்பொருள்
உண்மை உபயோகம் உரைநடை உறுதிமுறி
உண்மையறிவின்பம் உபவனம் உரையாடல் உறுதிமொழி
உணர்ச்சி உபாசனை உரொக்கம் உறுதியானது
உணர்ச்சியின்மை உபாத்தியாயன் உரோகம் உறுப்பறையன்
உணர்தல் உபாத்தியாயினி உரோமம் உறுப்பு
உணர்வு உபாதி உல்லாசம் உறுப்பு அசைவு
உணவு உபாயம் உலக ஒடுக்கம் உறைதல்
உணவுச்சாலை உபேட்சை உலகப்பற்று உன்னிப்பு
உணவொழிநோன்பு உயர்ச்சி உலகப்பிரசித்தி உஷ்ணம்
உத்தமம் உயர்தோற்றம் உலகப்போக்கு
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333