வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 135
உக்கிரம் உதரம் உபநதி உருசி
உக்கிராணம் உதாரகுணம் உபநயநம் உருத்திராக்கம்
உச்சந்தம் உதாரணம் உபயோகம் உரூபித்தல்
உச்சரிப்பு உதாரம் உபவனம் உரொக்கம்
உச்சி உதித்தல் உபாசனை உரோகம்
உசிதம் உதிரம் உபாத்தியாயன் உரோமம்
உத்தமம் உந்நதம் உபாத்தியாயினி உல்லாசம்
உத்தமி உபகரணம் உபாதி உலகப்பிரசித்தி
உத்தரம் உபகாரம் உபாயம் உலோகம்
உத்தரவு உபத்தம் உபேட்சை உலோபம்
உத்தியோகம் உபத்திரவம் உயிர்ப்பிராணி உற்சவம்
உத்தேசம் உபதேசம் உருக்குமணி உஷ்ணம்
உதயம் உபந்நியாசம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333