வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 19
ஊக்கம் ஊண் ஊர்தி ஊறு
ஊகித்தல் ஊதியம் ஊர்ப்பயணம் ஊறுபாடு
ஊசி ஊதியமும் பொருட்கேடும் ஊழ் ஊன்
ஊட்டகர் ஊநம் ஊழ்வினை ஊனுணா
ஊட்டுப்புரை ஊர்ச்சிதம் ஊழி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333