வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 44
எக்கியம் எண்ணம் எரி எழில்
எங்கும் பரந்த புகழ் எண்ணெய் எரித்தல் எழிலி
எச்சம் எண்வகை எரியோம்பல் எழுத்து
எச்சரிக்கை எதார்த்தம் எருது எழுத்தோசை
எச்சில் எதிர் எருவாய் எழுந்தருளல்
எசமானன் எதிர் வழக்காளி எல்லாம் எழுவாய்
எஞ்சியது எதிர்மொழி எல்லை எள்ளல்
எட்டாக் கை எதேச்சை எல்லோன் எளிது
எட்டுறுப்பு எப்பொருட்கும் இறைவன் எலும்பு எளிமை
எடுத்துக்காட்டு எப்பொழுதும் எலும்புருக்கி நோய் என்றூழ்
எண் எமன் எவ்வநம் எனதென்றல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333