வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 19
ஏகதேசம் ஏடணை ஏளனம் ஏற்றுதல்
ஏகம் ஏதம் ஏற்படுத்தல் ஏறக்குறைய
ஏகாங்கி ஏது ஏற்பாடு ஏறு
ஏகாதிபத்தியம் ஏழு ஏற்றத்தாழ்வு ஏனம்
ஏகாந்தம் ஏழை ஏற்றல்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333