வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் அன்பு [ aṉpu ]என்ற சொல்லிற்கு நிகரான 20 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. ஆசாபாசம்ācāpācam
2. ஆப்தம்āptam
3. இட்டம்iṭṭam
4. இதம்itam
5. இதயம்itayam
6. இருதயம்irutayam
7. இஷ்டம்iṣṭam
8. சிரத்தைcirattai
9. தயவுtayavu
10. தயாtayā
11. தயைtayai
12. பக்திpakti
13. பட்சம்paṭcam
14. பத்திpatti
15. பாசம்pācam
16. பிரியம்piriyam
17. பிரீதிpirīti
18. வாத்சல்யம்vātcalyam
19. வாரம்vāram
20. ஹிதம்hitam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் அன்பு என்ற சொல் காணப்படும் பக்கங்கள்
6 , 7 , 14 , 16 , 18 , 19 , 20 , 23
 
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333