வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
சிசுருஷை=பணிவிடை
சிட்சை=கற்பித்தல்
சிட்சை=கல்வி பயிற்றல்
சிட்சை=ஒறுத்தல்
சிக்ஷை=கற்பித்தல்
சிக்ஷை=கல்வி பயிற்றல்
சிக்ஷை=ஒறுத்தல்
சிருட்டி=படைப்பு
சிருஷ்டி=படைப்பு
சித்தம்=உள்ளம்
சித்தம்=நினைவு
சித்தம்=கருத்து
சித்தி=பேறு
சித்தி=ஆக்கம்
சித்திரம்=ஓவியம்
சித்திரம்=படம்
சித்திரவதை=வன்கொலை
சிநேகம்=நட்பு
சிநேகம்=கேண்மை
சிநேகிதம்=நட்பு
சிநேகிதம்=கேண்மை
சிரஞ்சீவி=நீடுவாழ்வோன்
சிரத்தை=அன்பு
சிரத்தை=முதன்மை
சிரத்தை=உளத்திட்பம்
சிரத்தை=விருப்பு
சிரம பரிகாரம்=துன்ப நீக்கம்
சிரமம்=துன்பம்
சிரமம்=தொல்லை
சிரவணம்=கேள்வி
சிரார்த்தம்=இறந்தநாட்கடன்
சிருட்டி=படைத்தல்
ஸ்திரீதனம்=மகளுக்குக் கொடுக்கும் கொடை
ஸ்திரீதனம்=மகட்கொடை
ஶ்ரீதனம்=மகளுக்குக் கொடுக்கும் கொடை
ஶ்ரீதனம்=மகட்கொடை
ஶ்ரீமத்=திருவாளர்
ஶ்ரீலஶ்ரீ=மறைத்திருவாளர்
சிரேஷ்டம்=சிறப்பு
சிரேஷ்டன்=தலைவன்
சிரேஷ்டன்=மூத்தோன்
சிலாகித்தல்=புகழ்தல்
சிலாக்கியம்=மேன்மை
சிலாக்கியம்=நன்மை
சிலேட்டுமம்=சளி
சிலேட்டுமம்=கோழை
சிவிகை=பல்லக்கு
சிற்பம்=கற்றச்சு
சின்னம்=அடையாளம்
சின்னாபின்னம்=உருக்குலைவு
சீக்கிரம்=விரைவு
சீக்கிரம்=ஒல்லை
சீக்கிரம்=கடிது
சீடன்=மாணாக்கன்
சீணதசை=அழிவுக்காலம்
சீணதசை=மழுக்கம்
சீதபேதி=வயிற்றளைச்சல்
சீதம்=குளிர்ச்சி
சீதளம்=குளிர்ச்சி
சீதோஷ்ணம்=தட்பவெப்பம்
சீமந்தம்=சூல்காப்பிடுஞ்சடங்கு
சீமந்த புத்திரன்=தலைமகன்
சீமந்தினி=பெண்மகள்
சீரணம்=செரித்தல்
சீரணம்=பழுது
சீர்ணோத்தாரணம்=பழுது பார்த்தல்
சீலம்=ஒழுக்கம்
சீவசெந்து=உயிர்ப்பொருள்
சீவகாருண்ணியம்=உயிர்களிடத்தன்பு
சீவகாருண்ணியம்=அருள் ஒழுக்கம்
சீவனம்=பிழைப்பு
சீவியம்=வாழ்நாள்
சீவியம்=பிழைப்பு
சீவியம்=வாழ்க்கை
சுகந்தம்=நறுமணம்
சுகம்=நலம்
சுகம்=இன்பம்
சுகாதாரம்=நலவழி
சுகிர்தம்=நன்மை
சுக்கிரவாரம்=வெள்ளிக்கிழமை
சுக்கிலபக்ஷம்=வளர்பிறை
சுக்கிலம்=வெண்ணீர்
சுக்கிலம்=வெண்மை
சுதந்திரம்=உரிமை
சுதேசம்=தாய்நாடு
சுத்தம்=தூய்மை
சுத்தம்=துப்புரவு
சுந்தரம்=அழகு
சுபாவம்=தன்மை
சுபாவம்=இயற்கை
சுபாவம்=இயல்பு
சுயபாஷை=தாய்மொழி
சுபிக்ஷம்=செழிப்பு
சுயம்வரம்=தான் விரும்பும் மணம்
சுயார்ச்சிதம்=தான் தேடிய பொருள்
சுயேச்சை=தன் விருப்பம்
சுரஸம்=முறித்த சாறு
சுரம்=காய்ச்சல்
சுரம்=வெப்புநோய்
சுருதி=குரல்
சுலபம்=எளிது
சுவதந்திரம்=உரிமை
சுவர்க்கம்=துறக்கம்
சுவர்க்கம்=பேரின்பவீடு
சுவர்ணம்=பொன்
சுவாசகாசம்=இளைப்பிருமல்
சுவாசம்=மூச்சு
சுவாசம்=உயிர்ப்பு
சுவாதிஷ்டானம்=கொப்பூழ்
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 74 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 97
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333