வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
அகங்காரம்=செருக்கு
அகங்காரம்=இறுமாப்பு
அகங்காரம்=முனைப்பு
அகங்காரம்=யானெனல்
அகசுமாத்து=தற்செயல்
அகசுமாத்து=திடீரெனல்
அகஸ்மாத்து=தற்செயல்
அகஸ்மாத்து=திடீரெனல்
அகதி=வறியன்
அகதி=யாருமற்றவன்
அகந்தை=இறுமாப்பு
அகந்தை=செருக்கு
அகம்பாவம்=தற்பெருமை
அகம்பாவம்=செருக்கு
அகராதி=அகரவரிசை
அகற்பிதம்=இயல்பு
அகாதன்=புரட்டன்
அகாலமரணம்=முதிராச்சாவு
அகாலம்=தகாக் காலம்
அகிம்சை=இன்னா செய்யாமை
அகிம்சை=கொல்லாமை
அகிலம்=எல்லாம்
அகிலம்=உலகு
அகிலம்=வையம்
அகிலம்=நிலம்
அகோசரம்=அறியொணாதது
அகோரம்=சினக்குறிப்பு
அகோரம்=நடுக்கம்
அகோராத்திரம்=அல்லும் பகலும்
அக்காரம்=வெல்லம்
அக்கி=கண்
அக்கி=கொப்புளம்
அக்கிரகாரம்=பார்ப்பனச்சேரி
அக்கிரமம்=ஒழுங்கின்மை
அக்கிரமம்=முறைகேடு
அக்கிராசனம்=முதலிருக்கை
அக்கிராசனம்=தலைமை
அக்கிராசனாதிபதி=அவைத் தலைவர்
அக்கிராசனாதிபதி=முதல்வர்
அக்கினி=நெருப்பு
அக்கினி=தீ
அக்கினி=அனல்
அக்கினி=எரி
அக்கினி=தழல்
அக்கினிகாரியம்=எரியோம்பல்
அக்கினி நட்சத்திரம்=தீ நாள்
அங்க சேட்டை=உறுப்பு அசைவு
அங்கம்=உறுப்பு
அங்கம்=எலும்பு
அங்கம்=அடையாளம்
அங்கவீனன்=உடற் கேடன்
அங்கவீனன்=உறுப்பறையன்
அங்கீகரணம்=உடன்பாடு
அங்கீகரணம்=ஒப்பு
அங்கீகாரம்=உடன்பாடு
அங்கீகாரம்=ஒப்பு
அங்குசம்=யானைத் தோட்டி
அங்குசம்=கொக்கி
அங்குட்டம்=பெருவிரல்
அங்குலம்=விரற்கடை
அங்குலம்=விரலளவு
அசந்தர்ப்பம்=நேரமின்மை
அசந்தர்ப்பம்=காலந்தவறு
அசமந்தம்=சோம்பல்
அசமந்தம்=மடி
அசமந்தம்=மலைவு
அசரீரி=உருவற்றது
அசரீரி=வானொலி
அசம்=ஆடு
அசல்=முதல்
அசல்=மூலம்
அசாக்கிரதை=விழிப்பின்மை
அசாக்கிரதை=கருத்தின்மை
அசாக்கிரதை=அசட்டை
அசாத்தியம்=அருமை
அசாத்தியம்=முடிக்கக் கூடாதது
அசீரணம்=பசியின்மை
அசீரணம்=செரியாமை
அசுத்தம்=அழுக்கு
அசுத்தம்=துப்புரவின்மை
அசுத்தம்=தூய்மையின்மை
அசுபம்=நன்மையல்லாதது
அசுபம்=தீமை
அசுபம்=தீயது
அசுவம்=குதிரை
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 44 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 78
முகவுரை
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333