வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
அந்நியோந்நியம்=நெருக்கம்
அந்நியோந்நியம்=ஒற்றுமை
அந்நியோந்நியம்=ஒருவர்க்கொருவர்
அபகரித்தல்=கவர்தல்
அபகரித்தல்=கொள்ளையிடல்
அபகரித்தல்=பறித்தல்
அபகரித்தல்=வவ்வல்
அபகாரம்=தீங்கு
அபகாரம்=பொல்லாங்கு
அபகாரம்=நன்றியில் செயல்
அபசயம்=தோல்வி
அபத்தம்=பொய்
அபத்தம்=தவறு
அபயம்=அடைக்கலம்
அபரஞானம்=கருவியறிவு
அபரஞானம்=நூலறிவு
அபராதம்=ஒறுப்புக்கட்டணம்
அபராதம்=குற்றம்
அபராதம்=பிழை
அபவிருத்தி=குறைவு
அபாண்டம்=பெரும்பொய்
அபாண்டம்=பெரும்பழி
அபாண்டம்=இடுபழி
அபாயம்=பேரிடர்
அபாயம்=அழிவு
அபாயம்=கேடு
அபாயம்=துன்பம்
அபாயம்=இடுக்கண்
அபாயகரம்=பேரிடர்
அபாயகரம்=அழிவு
அபாயகரம்=கேடு
அபாயகரம்=துன்பம்
அபாயகரம்=இடுக்கண்
அபானவாயு=மலக்காற்று
அபிடேகம்=திருமுழுக்கு
அபிடேகம்=புதுப்புனலாட்டு
அபிஷேகம்=திருமுழுக்கு
அபிஷேகம்=புதுப்புனலாட்டு
அபிநயம்=உள்ளக்குறிகாட்டல்
அபிநயம்=கைமெய்காட்டல்
அபிநயம்=கூத்து
அபிப்பிராயம்=நோக்கம்
அபிப்பிராயம்=எண்ணம்
அபிப்பிராயம்=உட்கருத்து
அபிப்பிராயம்=உட்கோள்
அபிப்பிராயம்=உள்ளப்போக்கு
அபிப்பிராயம்=கொள்கை
அபிமானம்=பற்று
அபிமானம்=நேயம்
அபிமானம்=செருக்கு
அபிவிருத்தி=பெருக்கம்
அபிவிருத்தி=ஆக்கம்
அபிவிருத்தி=வளர்ச்சி
அபூர்வம்=அருமை
அபூர்வம்=அரிய பொருள்
அபேட்சை=அவா
அபேட்சை=விருப்பம்
அபேதம்=வேற்றுமையின்மை
அபேதம்=வேறன்மை
அப்பியாசம்=பழக்கம்
அப்பியாசம்=பயிற்சி
அப்பிராணி=ஏழை
அப்பிராணி=கரவிலான்
அப்பிராணி=பேதை
அப்பு=புனல்
அமரபக்ஷம்=தேய்பிறை
அமாவாசை=புதுப்பிறை
அமாவாசை=பிறையுவா
அமுது=சோறு
அமுது=அடிசில்
அமுது=இனிமை
அம்சம்=வகை
அம்சம்=அன்னப்புள்
அம்சம்=காலம்
அம்சம்=எண்
அம்சம்=பங்கு
அம்பாரம்=குவியல்
அம்பிகை=அம்மை
அம்பிகை=தாய்
அயச்செந்தூரம்=இரும்புச் செந்தூள்
அயபஸ்பம்=இரும்புவெண்ணீறு
அயோக்கிதை=தகுதியின்மை
அயோக்கிதை=தகாதது
அரம்பை=தெய்வப் பெண்
அரம்பை=அரிவை
அரம்பை=வான்மகள்
ரம்பை=தெய்வப் பெண்
ரம்பை=அரிவை
ரம்பை=வான்மகள்
அரவம்=ஒலி
அரவம்=பாம்பு
அராகம்=விருப்பு
அருணோதயம்=வைகறை
அருணோதயம்=விடியல்
அருணோதயம்=கதிரோன் வருகை
அருத்தம்=பொருள்
அருத்தம்=பாதி
அர்த்தம்=பொருள்
அர்த்தம்=பாதி
அருவம்=உருவின்மை
அருவம்=அழகின்மை
அர்ச்சனை=பூ வழிபாடு
அர்ச்சனை=மலர் தூவழிபாடு
அர்ச்சனை=பூசை
அருச்சனை=பூ வழிபாடு
அருச்சனை=மலர் தூவழிபாடு
அருச்சனை=பூசை
அர்த்தசாமம்=நள்ளிரவு
அர்த்தநாரீசுரன்=மங்கை பங்கன்
அர்த்தநாரீசுரன்=மாதிருக்கும் பாதியன்
அர்ப்பணம்=நீரொடு கொடுத்தல்
அர்ப்பணம்=உரிமைப்படுத்தல்
அர்ப்பணம்=ஒப்புவித்தல்
அலங்காரம்=அழகு
அலங்காரம்=ஒப்பனை
அலங்காரம்=அணி
அலங்காரம்=புனைவு
அலட்சியம்=பொருட்படுத்தாமை
அலட்சியம்=கருத்தின்மை
அலுவா=கோதுமைத் தேம்பாகு
அவகாசம்=ஒழிவு
அவகாசம்=ஓய்வு
அவசரம்=விரைவு
அவசரம்=பரபரப்பு
அவசரம்=சுருக்கு
அவசரம்=பதைப்பு
அவசியம்=முதன்மை
அவசியம்=கட்டாயம்
அவசியம்=இன்றியமையாமை
அவதாரம்=பிறப்பு
அவதாரம்=இறங்குகை
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 54 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 116
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333