வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
அவதி=துன்பம்
அவத்தை=நிலை
அவத்தை=துன்பம்
அவத்தை=நிலைமை
அவதூறு=பழிச்சொல்
அவமானம்=மானக்கேடு
அவமானம்=புகழின்மை
அவமானம்=இழிவு
அவயவம்=உறுப்பு
அற்பம்=சிறுமை
அற்பம்=அணு
அற்பம்=புன்மை
அற்புதம்=புதுமை
அற்புதம்=வியப்பு
அற்புதம்=அருள் நிகழ்ச்சி
அற்புதம்=அரிய செயல்
அனுபவம்=துய்ப்பு
அனுபோகம்=நுகர்ச்சி
அன்னசத்திரம்=ஊட்டுப்புரை
ஆகாசம்=விண்
ஆகாசம்=வெளி
ஆகாசம்=வான்
ஆகாசம்=விசும்பு
ஆகாசம்=வானம்
ஆகாயவிமானம்=வானவூர்தி
ஆகாரம்=உணவு
ஆகாரம்=அடிசில்
ஆகுலம்=ஆரவாரம்
ஆகுலம்=வருத்தம்
ஆக்ஞேயம்=புருவநடு
ஆசங்கை=ஐயம்
ஆசமனம்=குடித்தல்
ஆங்காரம்=இறுமாப்பு
ஆங்காரம்=செருக்கு
ஆங்காரம்=தருக்கு
ஆசர்=நேர் வருகை
ஆஜர்=நேர் வருகை
ஆசனம்=இருக்கை
ஆசனம்=அணை
ஆசனவாய்=எருவாய்
ஆசனவாய்=மலவாய்
ஆசாபாசம்=அவாக்கட்டு
ஆசாபாசம்=அன்பு
ஆசாபாசம்=உலகப்பற்று
ஆசாமி=ஆள்
ஆசாரம்=ஒழுக்கம்
ஆசாரம்=வழக்கம்
ஆசாரம்=நன்னடை
ஆசாரம்=துப்புரவு
ஆசியம்=எள்ளல்
ஆசியம்=நகை
ஆசியம்=சிரிப்பு
ஆசிரமம்=பள்ளி
ஆசிரமம்=பாழி
ஆசிரமம்=முனிவருறையுள்
ஆசீர்வாதம்=வாழ்த்துரை
ஆசை=விருப்பம்
ஆசை=அவா
ஆசை=பற்று
ஆசை=வேட்கை
ஆசை=விழைவு
ஆச்சரியம்=புதுமை
ஆச்சரியம்=வியப்பு
ஆச்சரியம்=இறும்பூது
ஆஸ்தி=பொருள்
ஆஸ்தி=செல்வம்
ஆஸ்திகன்=கடவுட் கொள்கையன்
ஆஸ்பத்திரி=மருத்துச்சாலை
ஆக்கிராணம்=மூக்கு
ஆக்ஞை=ஆணை
ஆக்ஞை=கட்டளை
ஆடம்பரம்=ஆரவாரம்
ஆட்சேபம்=தடை
ஆட்சேபம்=மறுப்பு
ஆட்சேபம்=எதிர்மொழி
ஆதரவு=துணை
ஆதரவு=உதவி
ஆதரவு=சார்பு
ஆதரவு=பற்றுக்கோடு
ஆதரவு=நிலைக்களன்
ஆதாரம்=பற்றுக்கோடு
ஆதாரம்=நிலைக்களன்
ஆதாரம்=களைகண்
ஆதாரம்=சான்று
ஆதாரம்=அடிப்படை
ஆதி=முதல்
ஆதி=பழமை
ஆதி=அடி
ஆதி=தொடக்கம்
ஆதி=காரணம்
ஆதி=எழுவாய்
ஆதி=கடவுள்
ஆதிக்கம்=உரிமை
ஆதிக்கம்=முதன்மை
ஆதிக்கம்=மேன்மை
ஆதிக்கம்=தலைமை
ஆதிக்கம்=மேலீடு
ஆதியந்தம்=அடிமுதல்
ஆதியோடந்தமாய்=ஒன்றும்விடாமல்
ஆதியோடந்தமாய்=முதலிலிருந்து கடைசிவரை
ஆதிரம்=நெய்
ஆதுலம்=வறுமை
ஆத்திரம்=விரைவு
ஆத்திரம்=பரபரப்பு
ஆத்துமா=உயிர்
ஆன்மா=உயிர்
ஆநந்தம்=இன்பம்
ஆநந்தபரவசம்=இன்பவயம்
ஆந்திரதேசம்=தெலுங்குநாடு
ஆபத்து=இடர்
ஆபத்து=துன்பம்
ஆபத்து=இக்கட்டு
ஆபத்து=ஊறுபாடு
ஆபாசம்=அருவருப்பு
ஆபாசம்=பொய்
ஆபாசம்=சிதைவு
ஆபாசம்=அளவைப்போலி
ஆப்தம்=அன்பு
ஆப்தம்=நட்பு
ஆமோதித்தல்=உடன்படல்
ஆமோதித்தல்=வழிமொழிதல்
ஆமோதித்தல்=மகிழ்தல்
ஆயத்தம்=முயற்சி
ஆயத்தம்=முன்னேற்பாடு
ஆயாஸம்=களைப்பு
ஆயாஸம்=இளைப்பு
ஆயாஸம்=சோர்வு
ஆயாஸம்=அயர்வு
ஆயாஸம்=மயக்கம்
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 57 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 119
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333