வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
ஆயுசு=வாழ்நாள்
ஆயுசு=ஆண்டு
ஆயுள்=வாழ்நாள்
ஆயுள்=ஆண்டு
ஆயுதம்=கருவி
ஆயுதம்=படைக்கலம்
ஆயுதம்=படை
ஆயுதம்=வாள்
ஆரணியம்=காடு
ஆரம்=பூமாலை
ஆரம்=தொடையல்
ஆரம்பம்=துவக்கம்
ஆரம்பம்=தொடக்கம்
ஆராதனை=வழிபாடு
ஆராதித்தல்=வழிபடுதல்
ஆரியம்=வடமொழி
ஆரியர்=மிலேச்சர்
ஆரூடம்=முன்னறிதல்
ஆரோகம்=ஏற்றுதல்
ஆரோக்கியம்=நலம்
ஆரோக்கியம்=நோயின்மை
ஆலயம்=கோயில்
ஆலிங்கனம்=தழுவல்
ஆலோசனை=சூழ்ச்சி
ஆலோசனை=சூழ்தல்
ஆலோசனை=ஓர்வு
ஆலோசனை=எண்ணம்
ஆலோசனை=ஆராய்ச்சி
ஆவசியம்=கட்டாயம்
ஆவசியம்=முதன்மை
ஆவசியம்=இன்றியமையாமை
ஆவலாதி=புறங்கூற்று
ஆவலாதி=புறந்தூற்றல்
ஆவேசம்=மருள்
ஆவேசம்=தெய்வமேறல்
ஆவேசம்=உட்புகல்
ஆவேசம்=பேய்
இகம்=இவ்வுலகம்
இகம்=இவ்விடம்
இகம்=இப்பிறப்பு
இக்கணம்=இப்போது
இச்சகம்=முகமன்
இச்சை=விருப்பம்
இச்சை=அவா
இச்சை=விழைவு
இச்சை=வேட்கை
இடங்கம்=உளி
இடபம்=எருது
இடபம்=காளை
இடபம்=ஏறு
இடம்பம்=ஆரவாரம்
இடம்பம்=வீண் பெருமை
இட்டம்=அன்பு
இட்டம்=விருப்பம்
இஷ்டம்=அன்பு
இஷ்டம்=விருப்பம்
இஷ்டன்=நண்பன்
இதம்=இனிமை
இதம்=நன்மை
இதம்=அன்பு
இதம்=அறம்
ஹிதம்=இனிமை
ஹிதம்=நன்மை
ஹிதம்=அன்பு
ஹிதம்=அறம்
இதரம்=வேறு
இதரம்=அயல்
இதரம்=அறிவு
இதரம்=பகைமை
இதாதீதம்=நன்மைதீமை
இந்திரியங்கள்=ஐம்பொறிகள்
இமிசை=கடுந்துன்பம்
இமிசை=வருத்தம்
இயந்திரம்=பொறி
இயந்திரம்=மறைமொழித்தகடு
இயமன்=கூற்றுவன்
இயமன்=காலன்
இயமன்=மறலி
எமன்=கூற்றுவன்
எமன்=காலன்
எமன்=மறலி
இரகசியம்=மறைபொருள்
இரகசியம்=மறை
இரகசியம்=அற்றம்
இரசம்=சாறு
இரசம்=மிளகுநீர்
இரசவாதம்=பொன்னாக்கல்
இரசாபாசம்=அருவருப்பு
இரசாபாசம்=ஒழுங்கின்மை
இரசிகன்=சுவைஞன்
இரசித்தல்=சுவைத்தல்
இரட்சித்தல்=காப்பாற்றல்
இரட்சித்தல்=புரத்தல்
இரட்சித்தல்=ஓம்புதல்
இரணவைத்தியம்=புண்மருத்துவம்
இரணவைத்தியம்=அருவைமருத்துவம்
இரதம்=தேர்
இரத்தம்=குருதி
இரத்தம்=செந்நீர்
இரத்தினம்=மாமணி
இரத்தினம்=செம்மணி
இரம்பம்=ஈர்வாள்
இராகம்=இசை
இராகம்=பண்
இராகம்=அவா
இராஜஶ்ரீ=திரு
இராஜா=அரையன்
இராஜா=மன்னன்
இராஜதானி=அரசர்தலைநகர்
இராசதம்=மனவெழுச்சி
இராசி=ஓரை
இராச்சியம்=அரசியல்
இராச்சியம்=நாடு
இராணுவம்=போர்ப்படை
இராத்திரி=இரவு
இராத்திரி=கங்குல்
இருசால்=இறைப்பணம்
இருசால்=திறை
இருடி=முனிவன்
இருடி=தவசி
இருடி=துறவி
இருதயம்=நெஞ்சம்
இருதயம்=உள்ளம்
இருதயம்=அன்பு
இதயம்=நெஞ்சம்
இதயம்=உள்ளம்
இதயம்=அன்பு
இருது=பருவம்
இருது=மகளிர் முதற் பூப்பு
ருது=பருவம்
ருது=மகளிர் முதற் பூப்பு
இருதுமங்களஸ்நானம்=பூப்பு நன்னீராட்டு
இருதுசாந்தி=பூப்புக் கழிப்பு
நூலிற் காணப்படும் அகரவரிசை முறையில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தலைச்சொற்கள் : 67 பொருள் விளக்கச்சொற்கள் : 113
முந்தைய பக்கம்
அடுத்த பக்கம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333