நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறை ஒழுங்கு
Alphabetical Arrangement

நூல்விவரப்பட்டியல்கள், பட்டியல்கள், சொல்லடைவுகள் போன்றவற்றின் பதிவுகளை அல்லது நூற் தட்டுகளில் உள்ள நூல்களை படைப்பாளர், பொருள், தலைப்பு அல்லது ஏனைய அம்சங்களின் கீழ் அகரவரிசை ஒழுங்கில் ஒழுங்குபடுத்தும் முறை.

Index
அகரவரிசைமுறைக் காட்சியமைவு
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333