நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறைப் பட்டியல்
Alphabetical Catalogue

பட்டியற் பதிவுகள் அகரவரிசைமுறையில் ஒழுங்குபடுத்தப் பட்டிருக்கும் பட்டியல். இது படைப்பாளர் பட்டியல், பெயர்ப் பட்டியல், பொருட் பட்டியல், தலைப்புப் பட்டியல், அகராதிப் பட்டியல் என ஐந்து வகைப்படும்.

மேலும் பார்க்க < >   பட்டியல்

அகரவரிசைமுறை - பகுப்பாக்கப்பட்டியல்
Index
அகரவரிசைமுறைப் பொருட்சொல்லடைவு
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333