நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறைப் பொருட்சொல்லடைவு
Alphabetical Subject Index

ஒரு ஆவணத்தில் / ஒரு பட்டியலில் / ஒரு பகுப்பாக்கத் திட்டத்தில் உள்ள பொருள்கள் அவை தோன்றக்கூடிய இடங்களுக்கான குறிப்புகளுடன் சேர்த்து, அகரவரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சொல்லடைவு.  

மேலும் பார்க்க < >   சொல்லடைவு

அகரவரிசைமுறைப் பட்டியல்
Index
அகரவரிசைமுறைப் பொருட்தலைப்புப் பட்டி
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333