நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகராதிச் சொற்பொருளியல்
Lexicology

அகராதிக்கலையில் எழும் சிக்கல்களை தீர்க்க அறிவியல் நெறியில் அகராதிக் கொள்கைகளை கூறுவது.  மொழியில் காணும் சொற்களின் அல்லது சொற்கூறுகளின் பொருள், வடிவம், சொற்பயன்பாடு, சொல்லாக்கம், சொல் வரலாறு போன்றவை பற்றி அறிவியல் முறையில் ஆராயும் இயல்.

அகராதி
Index
அகராதிப் பட்டியல்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333