நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறைக் காட்சியமைவு
Alphabetical Display

சொற்பொருளாய்வுக்களஞ்சியக் காட்சியமைவில் மிகவும் பழைமை வாய்ந்த இக் காட்சியமைவு  1967ல் "பொறியியல் மற்றும் அறிவியல் சொற்களுக்கான சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியத்தின்" (TEST) வௌியீட்டுடன் அதிக பயன்பாட்டுக்கு வந்தது. இக் காட்சியமைவில் முன்னுரிமைச் சொற்களும், முன்னுரிமையற்ற சொற்களும் ஒரே அகரவரிசையில் பின்வரும் ஒழுங்கில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.  

மேலும் பார்க்க < > சொற்பொருளாய்வுக் களஞ்சியக் காட்சியமைவு

முன்னுரிமைச் சொல் முன்னுரிமையற்ற சொல்
SN வியாபகக் குறிப்பு USE முன்னுரிமைச் சொல்
UF சமநிலைத் தொடர்புகளுக்கான குறிப்புகள்  
BT பரந்த சொற்களுக்கான குறிப்புகள்  
NT சுருங்கிய சொற்களுக்கான குறிப்புகள்  
RT தொடர்புச் சொற்களுக்கான குறிப்புகள்  

 

அகரவரிசைமுறை ஒழுங்கு
Index
அகரவரிசைமுறைக் குறியீடு
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333