நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகராதிப் பட்டியல் விதிகள்
Dictionary Catalogue Codes

அகராதிப்பட்டியல் விதிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொற்களின் தொகுப்பேடுகள். சார்ள்ஸ் அமி கட்டரினால் 1875ல் உருவாக்கப்பட்ட அகராதிப்பட்டியல் விதிகளின் முக்கிய மூன்று இலக்குகளாக குறிப்பிட்ட நூலைத் தேடும் வாசகருக்கு ஒன்றில் படைப்பாளர், தலைப்பு அல்லது பொருள் சார்ந்து ஒரு நூலைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவுதல், ஒரு நூலகத்தில் குறிப்பிட்ட படைப்பாளரினால், குறிப்பிட்ட பொருள் சார்ந்து, குறிப்பிட்ட இலக்கியம் சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஆக்கங்கள் எத்தனை உண்டு என்பதைக் காட்டுதல், குறிப்பிட்ட நூலின் பதிப்பு சார்ந்து, அதன் இலக்கிய அம்சம் சார்ந்து அல்லது பாடத்துறை சார்ந்து தேர்வை மேற்கொள்ள உதவி செய்தல் ஆகியவை அமைகின்றன. கலாநிதி எஸ்.ஆர். இரங்கநாதனால்  1945ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அகராதிப் பட்டியல் விதிமுறையானது பகுப்பாக்கப் பட்டியல் விதியுடன்  இணைந்து வௌியிடப்பட்ட வௌியீடாகும்.   

மேலும் பார்க்க < >   பட்டியல் விதித்தொகுப்பு

அகராதிப் பட்டியல்
Index
அகராதியியல்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333