நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சகம்
Printing Press

அச்சு, தகடு மற்றும் மர அச்சுப் படிமை போன்றவற்றில் தாளைப் பதிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணம் அல்லது பொறி. அச்சிடுதலில் இத்தகைய பணியை மேற்கொள்வதற்கு தட்டை அச்சுப் பொறிமுறை, உருளி அச்சுப் பொறிமுறை மற்றும் சுழல் அச்சுப் பொறிமுறை  ஆகிய மூன்று முறைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

அச்சகத் துணுக்குச் சேவை
Index
அச்சக வேலை
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333