நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சாளர்
Printer

ஒரு நூலை அல்லது ஏனைய வௌியீடுகளை அச்சிடுவதற்குப் பொறுப்பான பணியாளர்.  நூல் விற்பனையாளர்கள் அல்லது வௌியீட்டாளர்களிலிருந்து இவர்கள் வேறுபட்டவர்.

அச்சறை
Index
அச்சிடப்பட்ட சாதனங்கள்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333