நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறைக் குறியீடு
Alphabetic Notation

பகுப்பாக்கத் திட்டம் ஒன்றில் வகுப்பு எண்களுக்கான குறியீடுகளை ஒழுங்குபடுத்தும் செய்முறையில் ஏனைய குறியீட்டு முறைகள் பயன்படுத்த முடியாத இடங்களில் மட்டும் (எ-டு் வர்த்தகப் பெயர்களை ஒழுங்குபடுத்தல்) இக்குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.   குறியீடு

அகரவரிசைமுறைக் காட்சியமைவு
Index
அகரவரிசைமுறைச் சொற்பொருளாய்வுக்களஞ்சியம்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333