நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சிடுதல் உபகரணங்கள்
Printing Equipments

அச்சிடுதல் உபகரணங்களில் *அச்சறை, *அச்சு எழுத்துரு, *அச்சுக் கோப்பான், *அச்சுப் பொறிகள், *அச்சுக்கோப்புப் பொறிகள், *அச்சுத்தட்டு, *அச்சுத்தகடு, *அச்சு மை, *அச்சுரு, *தாள்கள் என்பவை முக்கியமானவை.  

மேலும் பார்க்க < > தகவல் முறைமை உபகரணங்கள்

அச்சிடப்பட்ட பொருட்தலைப்புப் பட்டி
Index
அச்சிடுதல் முறைகள்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333