நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சுக் குடும்பம்
Type Family

குறிப்பிட்ட அச்சு வடிவத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நடுத்தர, தடித்த, பொறிப்பு முறையில் என்று பலதரப்பட்ட வடிவங்களில் அமையும் எழுத்துவகை.

எ-டு

அச்சுக்கலை
Index
அச்சுக்கோக்கும் பொறிகள்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333