நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சுக்கோக்கும் பொறிகள்
Type Composing Machines

இவை பலவகைப்படுகின்றன. பெரு வழக்கில் இருந்த ஒரு பொறியாக ஆட்மர் மெர்கன்தாலர் (ழுவவஅயச ஆநசபயவொயடவநச) என்ற ஜேர்மனியரால் 1886இல் உருவாக்கப்பட்ட தானே அச்சிடும் பொறிகளில் ஒன்றான வரியச்சுப் பொறி கருதப்படுகின்றது. இதற்கு அடுத்தபடியாக வுழடடிநசவ டுயளெழெ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டதே தனியச்சுப் பொறியாகும். வரியச்சுப் பொறி முறையைப் போன்றே பெரிய எழுத்துக்களை அச்சுவார்க்கும் பொறி இலட்லோ வார்ப்புப் பொறி எனப்படுகின்றது.  

மேலும் பார்க்க அச்சிடுதல் உபகரணங்கள்

தொடர்புடைய இதர சொற்றொகுதிகள்
அச்சுக் குடும்பம்
Index
அச்சுக் கோப்பாளர்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333