நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சுக் கோப்பான்
Composing Stick

கையச்சுக் கோப்பு முறையில் பாவிக்கப்படுகின்ற, அடிப்பக்கம் ஒரு தட்டுடனும் தலைப்பகுதியிலும் மற்றுமொரு பகுதியிலும் அடைப்பான்களுடனும் அமைந்திருக்கின்ற பித்தளை, உருக்கு, அலுமினியம், நிக்கல் போன்ற உலோகங்களினால் செய்யப்பட்ட ஒடுங்கிய தட்டு. அச்சறையிலிருந்து அச்சுக்களை எடுத்துக் கோத்து வரிகளை அமைப்பதற்கு அச்சுக் கோப்பாளரால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு நீண்ட கருவி. இது பொதுவாக 8 புள்ளி அளவான 20 வரிகளைக் கொண்ட எழுத்துக்களை அடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 

மேலும் பார்க்க < > அச்சிடுதல் உபகரணங்கள்

தொடர்புடைய இதர சொற்றொகுதிகள்
அச்சுக் கோப்பாளர்
Index
அச்சுக் கோப்பு
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333