நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சுத்தட்டுப் பார்வைப்படி
Gally Proof

அச்சுத்தட்டில் உள்ள அச்சுக் கோக்கப்பட்ட வரிகளில் மை தடவி உருளை மூலம் அழுந்த உருட்டிப் பெறப்படுகின்ற முதலாவது அச்சுப் பார்வைப்படி.

அச்சுத் தட்டு
Index
அச்சுப் பதியி
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333