நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறை - தனிப்பொருட் பட்டியல்
Alphabetico - Specific Subject Catalogue

ஒரு முழு ஆவணத்தின் அல்லது அதன் ஒரு பகுதியின் (அத்தியாயம், பந்தி) பொருளைத் தௌிவாகக் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்ற, பொருட்தலைப்புகள் அனைத்தும் சொல்லடைவுபடுத்தப்பட்டு, அகரவரிசை முறையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் பட்டியல். இவை அகராதிச் சொல்லடைவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.  

பார்க்க   >>>  பொருட் பட்டியல்

அகரவரிசைமுறைச் சொற்பொருளாய்வுக்களஞ்சியம்
Index
அகரவரிசைமுறை நிரலொழுங்கு
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333