நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறை நினைவாம்சம்
Alphabetical Mnemonics

பகுப்பாக்கத் திட்டத்தில் வகுப்பெண் உருவாக்கத்திற்கு இந்த நினைவாம்சம் பிரயோகிக்கப்படும்போது இது "அகரவரிசைமுறை வழிமுறை எனப் பெயர்பெறுகிறது.  அகரவரிசைமுறை ஒழுங்கைவிட வேறு எந்த ஒழுங்கும் உதவியான வரிசைமுறையை வழங்காது என்பது தௌிவாகத் தெரிந்த பின்னரேயே இந்த ஒழுங்குமுறை பின்பற்றப்படவேண்டும்.  <------>  நினைவாம்சம்.

அகரவரிசைமுறை நிரலொழுங்கு
Index
அகரவரிசைமுறை - நேரடிப்பட்டியல்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333