நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அகரவரிசைமுறை - நேரடிப்பட்டியல்
Alphabetico - Direct Catalogue

இயற்கை மொழியிலமைந்த சொற்களின் தலைப்புகள் அகரவரிசையில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கும் பட்டியல். பொருட்பட்டியல்

அகரவரிசைமுறை நினைவாம்சம்
Index
அகரவரிசைமுறை - நேரடிப் பொருட் பட்டியல்
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333