சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
 
செய்யுள் : 351
அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்தி=விட்டுணு
அறிதுயிலமர்ந்தமூர்த்தி=அரி
அறச்செல்வி=தேவி
அறச்செல்வி=பார்ப்பதி
சிறுவிதிமகஞ்சிதைத்தோன்=வீரபத்திரன்
சிறுவிதிமகஞ்சிதைத்தோன்=உக்கிரன்
சிறுசெய்=பாத்தி
தொறுவி=இடைச்சி
துறவர்=முனிவர்
துறவர்=ஐம்புலனை வென்றோர்
அறிவனாள்=பிற்கொழுங்கோல்
அறிவனாள்=உத்தரட்டாதி
அறப்புறம்=அறச்சாலை
முந்தைய செய்யுள்
அடுத்த செய்யுள்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333