சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 28
ஒஃகல் ஒப்பின்மை ஒவ்வாமை ஒளியோன்
ஒக்கலை ஒப்பு ஒழிபு ஒற்றுமை
ஒட்டார் ஒப்புப்பொருள் ஒழுங்கின்மை ஒற்றையாழித்தேரோன்
ஒட்டுநர் ஒருவுதல் ஒழுங்கு ஒன்றார்
ஒடிசில் ஒல்லார் ஒள்ளியர் ஒன்றிப்பு
ஒடுங்கல் ஒலி ஒளி ஒன்னலர்
ஒதுங்கல் ஒலித்தல் ஒளிசெய்தல் ஒன்னார்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333