சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 164
ஆக்கதம் ஆசையின்மை ஆபரணம் ஆராமம்
ஆக்கிரந்திதம் ஆட்சபாதன் ஆபனிகன் ஆராய்ந்தறிந்தது
ஆக்கிராணம் ஆட்சாரம் ஆபாடம் ஆராய்வின்மை
ஆக்கிராணவிந்திரியம் ஆட்சேபனம் ஆபாலி ஆராய்வு
ஆக்கிரோசனம் ஆடகி ஆபீரன் ஆரிதம்
ஆக்கை ஆடவர் ஆம்பல் ஆரூர்
ஆகண்டலன் ஆடி ஆம்பிலம் ஆரோபித்தல்
ஆகமன் ஆடூஉ ஆமணக்கு ஆலகண்டன்
ஆகமனம் ஆடை ஆமரி ஆலகாலம்
ஆகரன் ஆண்டளப்போன் ஆமா ஆலங்கட்டி
ஆகருடணை ஆண்டு ஆமிரேடணம் ஆலசாலம்
ஆகவனம் ஆண்டையர் ஆமை ஆலமரம்
ஆகாசனன் ஆண்மகன் ஆய்ச்சியர் ஆலவட்டம்
ஆகாயகங்கை ஆண்மயிர் ஆய்தம் ஆலாத்தி
ஆகாயம் ஆண்யானை ஆய்தவெழுத்து ஆலிங்கனம்
ஆகாரம் ஆத்தி ஆயமுக்கரவன் ஆலு
ஆகிஞ்சனம் ஆத்துமஞானம் ஆயர் ஆலோகனம்
ஆகிரதம் ஆதபத்திரம் ஆயி ஆலோன்
ஆகிரம் ஆதபன் ஆயிரங்கண்ணன் ஆவணம்
ஆகுகன் ஆதரிசனம் ஆயிரங்கதிரோன் ஆவணீயம்
ஆகுளி ஆதவம் ஆயில் ஆவநாளி
ஆச்சியம் ஆதி ஆயிலியம் ஆவாசம்
ஆசங்கித்தல் ஆதிசேடன் ஆயுதப்பொது ஆவிடை
ஆசவம் ஆதித்தர் ஆயுதம் ஆவிரம்
ஆசனன் ஆதித்தன் ஆயுதவுறை ஆவீதம்
ஆசாள் ஆதிரன் ஆயுள்வேதியர் ஆவேசிகன்
ஆசான் ஆதிவராகன் ஆர்கலி ஆவேட்டனம்
ஆசி ஆதுலன் ஆர்த்தவம் ஆழம்
ஆசித்தல் ஆதுவங்குடித்தல் ஆர்த்திகை ஆழி
ஆசிதையன் ஆதுவம் ஆர்த்திரகம் ஆளகம்
ஆசிரயன் ஆதோரணன் ஆர்ப்பு ஆளுகைநடத்துதல்
ஆசீர்வாதம் ஆந்திகை ஆரகம் ஆற்றுக்காலாட்டியர்
ஆசுகன் ஆப்பம் ஆரகேரம் ஆறலை
ஆசுகி ஆப்பி ஆரகோரம் ஆறு
ஆசுவீசம் ஆப்பிரச்சனம் ஆரணன் ஆன் குளம்பு
ஆசேசனம் ஆபணியம் ஆரதி ஆன்மா
ஆசை ஆபத்தம் ஆரம் ஆன்வல்லோர்
ஆசை அடக்கம் ஆபத்து ஆரல் ஆன்வல்லோன்
ஆசைகொள்ளல் ஆபதம் ஆரலம் ஆனந்தவல்லி
ஆசைப்பெருக்கம் ஆபதோத்தாரணன் ஆரவாரம் ஆனனம்
ஆசையற்றவன் ஆபரணப்பெட்டி ஆராதியம் ஆனிமாதம்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333