சிந்தாமணி நிகண்டு   மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 17
ஐங்கணைக்கிழவன் ஐம்புலனை வென்றோர் ஐயவி ஐராவதம்
ஐங்கரன் ஐமுகன் ஐயன் ஐராவதயானை
ஐதிகம் ஐயங்கொள்ளல் ஐயானனம் ஐவனம்
ஐப்பசிமாதம் ஐயம் ஐயானனன் ஐவிரல்
ஐம்பால்

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333