சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் உமை [ umaiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 11 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அரனிடத்தவள்araṉiṭattavaḷ
2. ஆனந்தவல்லிāṉantavalli
3. உருத்திராணிuruttirāṇi
4. காரணிkāraṇi
5. கிரிசைkiricai
6. சிவகாமிcivakāmi
7. ஞானவல்லிñāṉavalli
8. நிரஞ்சனிnirañcaṉi
9. பரைparai
10. பவானிpavāṉi
11. மலைமகள்malaimakaḷ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் உமை என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
234 , 235 , 241 , 255 , 268 , 282 , 307 , 311 , 313 , 373 , 375
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333