சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் காற்று [ kāṟṟuஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 16 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அக்கினிசகன்akkiṉicakaṉ
2. ஆசுகன்ācukaṉ
3. கந்தவாகன்kantavākaṉ
4. சமீரணன்camīraṇaṉ
5. சலனன்calaṉaṉ
6. சுசனம்cucaṉam
7. தூகம்tūkam
8. நிச்சாரகம்niccārakam
9. பரிசனன்paricaṉaṉ
10. பிரபஞ்சனன்pirapañcaṉaṉ
11. மருத்துmaruttu
12. மாபலன்māpalaṉ
13. மாருதம்mārutam
14. வங்கூழ்vaṅkūḻ
15. வந்துvantu
16. வன்னிமித்திரன்vaṉṉimittiraṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் காற்று என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
10 , 31 , 35 , 48 , 54 , 61 , 158 , 164 , 180 , 206 , 247 , 252 , 263 , 274 , 307 , 379
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333