சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் குரங்கி [ kuraṅkiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 4 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. சந்திரன்cantiraṉ
2. தண்ணவன்taṇṇavaṉ
3. தமோகரன்tamōkaraṉ
4. விகிசிரன்vikiciraṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் குரங்கி என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
18 , 110 , 209 , 287
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333