சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் சந்திரன் [ cantiraṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 21 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அம்புலிampuli
2. ஆலோன்ālōṉ
3. இமகரன்imakaraṉ
4. உடுவின்வேந்தன்uṭuviṉvēntaṉ
5. கலாநிதிkalāniti
6. கலாவதிkalāvati
7. கலையினன்kalaiyiṉaṉ
8. குரங்கிkuraṅki
9. சசாங்கம்cacāṅkam
10. தசாசுபன்tacācupaṉ
11. தண்சுடர்taṇcuṭar
12. தண்ணவன்taṇṇavaṉ
13. தமோகரன்tamōkaraṉ
14. துவிசபதிtuvicapati
15. பசுங்கதிர்த்தேpacuṅkatirttē
16. பனிக்கதிர்paṉikkatir
17. மிருகதரன்mirukataraṉ
18. முயலின் கூடுmuyaliṉ kūṭu
19. விகசன்vikacaṉ
20. விகிசிரன்vikiciraṉ
21. வீபத்துvīpattu
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் சந்திரன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
18 , 18 , 50 , 52 , 59 , 97 , 110 , 117 , 169 , 188 , 209 , 212 , 221 , 267 , 287 , 294 , 303 , 307 , 308 , 324 , 362
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333