சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் நஞ்சு [ nañcuஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அசுதைacutai
2. ஆலகாலம்ālakālam
3. காளகூடம்kāḷakūṭam
4. பூகரம்pūkaram
5. வாலூகம்vālūkam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் நஞ்சு என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
15 , 50 , 291 , 307 , 344
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333