சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பகைவர் [ pakaivarஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 40 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அடரார்aṭarār
2. அடையலர்aṭaiyalar
3. அண்டார்aṇṭār
4. அமரார்amarār
5. அரிகள்arikaḷ
6. இணங்கலர்iṇaṅkalar
7. இன்னாதார்iṉṉātār
8. உன்னலர்uṉṉalar
9. எண்ணார்eṇṇār
10. ஒட்டார்oṭṭār
11. ஒல்லார்ollār
12. ஒன்றார்oṉṟār
13. ஒன்னலர்oṉṉalar
14. ஒன்னார்oṉṉār
15. கருதலர்karutalar
16. கூடார்kūṭār
17. கேளார்kēḷār
18. சங்கலார்caṅkalār
19. செற்றலர்ceṟṟalar
20. சேரலர்cēralar
21. தண்டலர்taṇṭalar
22. தரியலர்tariyalar
23. திருந்தலர்tiruntalar
24. துன்னலர்tuṉṉalar
25. தெவ்வர்tevvar
26. தேறலர்tēṟalar
27. நண்ணார்naṇṇār
28. நணுகலர்naṇukalar
29. நள்ளார்naḷḷār
30. நேரார்nērār
31. பற்றலர்paṟṟalar
32. பேணார்pēṇār
33. பொருந்தலர்poruntalar
34. மருவலர்maruvalar
35. மன்னார்maṉṉār
36. மாற்றலர்māṟṟalar
37. மானார்māṉār
38. முனைந்தோர்muṉaintōr
39. மேவலர்mēvalar
40. வட்கார்vaṭkār
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பகைவர் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
40 , 74 , 95 , 97 , 99 , 100 , 103 , 103 , 105 , 107 , 109 , 113 , 116 , 198 , 245 , 247 , 253 , 254 , 262 , 267 , 271 , 286 , 290 , 326 , 328 , 344 , 345 , 352 , 352 , 356 , 360 , 363 , 367 , 369 , 373 , 375 , 378 , 380 , 382 , 386
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333