சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பவானி [ pavāṉiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 5 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அரனிடத்தவள்araṉiṭattavaḷ
2. உமைumai
3. சகலமங்கலைcakalamaṅkalai
4. சிவகாமிcivakāmi
5. பார்ப்பதிpārppati
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பவானி என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
3 , 235 , 311 , 313
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333