சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பாண்டியன் [ pāṇṭiyaṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 13 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. உசிதன்ucitaṉ
2. குமரிச்சேர்ப்பன்kumariccērppaṉ
3. கூடற்கோமான்kūṭaṟkōmāṉ
4. கைதவன்kaitavaṉ
5. கொற்கைவேந்தன்koṟkaivēntaṉ
6. கௌரியன்kauriyaṉ
7. சூரலன்cūralaṉ
8. செழியன்ceḻiyaṉ
9. தென்னவன்teṉṉavaṉ
10. பஞ்சவன்pañcavaṉ
11. மீனவன்mīṉavaṉ
12. வழுதிvaḻuti
13. வேம்பின்றாரோன்vēmpiṉṟārōṉ
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பாண்டியன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
43 , 65 , 80 , 141 , 203 , 212 , 245 , 249 , 330 , 334 , 359 , 372 , 385
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333