சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பூமி [ pūmiஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 18 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அகலிடம்akaliṭam
2. அவனிavaṉi
3. இடவம்iṭavam
4. கந்தமாதிருkantamātiru
5. காசினிkāciṉi
6. ஞாலம்ñālam
7. தாரணிtāraṇi
8. பிருதிவிpirutivi
9. புடவிpuṭavi
10. புவனிpuvaṉi
11. புவிpuvi
12. மகிதலம்makitalam
13. மிருதைmirutai
14. மேதினிmētiṉi
15. வசுந்தரைvacuntarai
16. வசுமதிvacumati
17. விசுவகந்தைvicuvakantai
18. விபுலைvipulai
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பூமி என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
4 , 24 , 42 , 46 , 53 , 55 , 79 , 82 , 125 , 163 , 170 , 238 , 244 , 250 , 295 , 311 , 316 , 316
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333