சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் பொன் [ poṉஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 23 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. அக்கினிவீரியம்akkiṉivīriyam
2. இரணியம்iraṇiyam
3. உருக்குமம்urukkumam
4. கற்புரம்kaṟpuram
5. கனகம்kaṉakam
6. காங்கேயம்kāṅkēyam
7. சாதகும்பம்cātakumpam
8. சாமரீகரம்cāmarīkaram
9. சாமீகரம்cāmīkaram
10. சானசிcāṉaci
11. சிருங்கிciruṅki
12. சுரராக்கம்curarākkam
13. சுவணம்cuvaṇam
14. செங்கொல்ceṅkol
15. செந்தாதுcentātu
16. சொன்னம்coṉṉam
17. சௌமேசகம்caumēcakam
18. சௌமேருகம்caumērukam
19. தமனியம்tamaṉiyam
20. தீத்தகம்tīttakam
21. தொடுக்கம்toṭukkam
22. பிஞ்சானம்piñcāṉam
23. மாசைmācai
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் பொன் என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
30 , 38 , 39 , 47 , 71 , 92 , 121 , 153 , 159 , 199 , 205 , 206 , 208 , 210 , 232 , 243 , 262 , 273 , 312 , 360 , 362 , 383 , 384
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333