சிந்தாமணி நிகண்டு மேலதிக தரவுகள்
சிந்தாமணி நிகண்டில் மருத்து [ maruttuஎன்ற சொல்லிற்கு நிகரான 6 சொற்கள் காணப்படுகின்றன.
1. ஆசுகன்ācukaṉ
2. காற்றுkāṟṟu
3. சமீரணன்camīraṇaṉ
4. நிச்சாரகம்niccārakam
5. பிரபஞ்சனன்pirapañcaṉaṉ
6. மாருதம்mārutam
தற்காலத்தில் புழக்கத்திலிருக்கும் உயிர், ஆய்தம், மெய், உயிர்மெய் என்ற அகரவரிசையில் தரப்பட்டுள்ளது.
சிந்தாமணி நிகண்டில் மருத்து என்ற சொல் காணப்படும் செய்யுட்கள் / உரைகள்
54 , 61 , 206 , 247 , 252 , 274
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333